Friday, September 15, 2006

جاهليت عربي+پيشرفت ظاهري*خوش‌نشيني= كشورهاي عربي حاشية خليج فارس

كشورهاي عربي حاشية خليج فارس كه از ديرباز موطن اعرابي فقير بوده است در طول نيم قرن گذشته به مدد برنامة استعماري و خصمانة انگلستان در برابر ايران به درآمدهاي كلان نفتي دست يافت. افرادي كه تا پيش از آن گوشت را در برابر خورشيد استوايي خشك مي‌كردند تا بتوانند براي مدت بيشتري نگه‌داري كنند و مردمي كه فقط زن پسر و قبيله را مي‌شناختند، حالا به درآمد كلاني دست يافته‌بودند كه از رؤياهاي آنها هم فراتر بود. اين مردمان كه در يك فرايند طبيعي ثروتمندشدن قرار نگرفته بودند، در حال حاضر مي‌كوشند ثروت بيشمار كنوني را با ظاهر غربي و فرهنگ باديه‌نشيني همراه سازند. نگاهي عميق به سياست‌ها و روابط اجتماعي در اين كشورها به خوبي چنين وضعيت بي‌هويتي را نشان مي‌دهد: تأكيد بسيار شديد بر قوميت (كه در ميان آنها رايج است) همواره نشانگر احساس حقارت تاريخي حاكمان است (اين تعصبات را در حزب نازي در آلمان، القاعده و برخي حاكمان ايران هم ميتوان مشاهده كرد كه هر كدام بر موضوع خاصي تعصب مي‌ورزند). به علاوه، آنها در حالي كه لباس عربي مي‌پوشند خودروي امريكايي سوار مي شوند و اگر با الكل مست نمي كنند با پول چنان مستند كه در سر سوداي جهانگشايي دارند و خليج فارس را خليج عربي مي خوانند و اگر مي توانستند زمين را سيارة عربي مي ناميدند. اين حاكمان برده‌داري جاهلي را به شيوه‌اي نوين هدايت مي كنند و زنان و دختران و كودكان كشورهاي فقير را براي مهار آتش شهوت جنسي و شهوت مالي به بيگاري مي گيرند. مردان را هم براي كارگري بي‌مزد و در سخت‌ترين شرايط به بردگي مي‌كشانند و تازه از اين كه پيامبر اسلام عرب بوده بر خود مي بالند و اين را هم موضوعي براي تفضل و برتري خويش مي دانند. به نظر من اين حاكمان به مراتب پست‌تر از هيتلر هستند. چراكه هيتلر دست كم پيشينة تمدني آلمان و تلاش و انضباط و تكنولوژي آلماني را داشت كه اينها هيچ ندارند.اساساً حاكمان اگر عقده داشته باشند و به حكومت برسند بهتر از اين نمي شود. در ايران حاكماني كه 1400سال از حكومت به دور بوده‌اند سوداي دست يابي به تسليحات اتمي در سر مي‌پرورانند و آنچه خود به آن اعتقاد دارند را تنها عقيدة درست و ممكن مي‌دانند. به علاوه بايد يك نكته را بخاطر داشت: حكومتي كه دموكراتيك نباشد هر چه هم ظاهر پيشرفته به خود بگيرد مجكوم به فناست چنانكه شوروي سابق چنين شد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home